Zásady ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenia
  • Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (“GDPR”) je Ladislav Mariš – Unicornis, kontaktné údaje: Gabajova 2615/7, Žilina 01001, IČO: 5095154, DIČ: 1082404917, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu v Žiline č. 580-68201, telefón: 0 0 4 2 1 9 1 0 6 7 6 2 5 4, e-mail: t i r o l @ t i r o l . s k (“správca”).
  • Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, adresa, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
  • Zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov je Ladislav Mariš, e-mail: t i r o l @ t i r o l . s k, tel.: 0 0 4 2 1 9 1 0 6 7 6 2 5 4.

 2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
  • Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytujete vy („zákazník“) alebo osobné údaje, ktoré správca získava na základe objednávky zákazníkom prostredníctvom internetovej stránky w w w . t i r o l . s k.
  • Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje zákazníka a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
  • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
   • plnenie zmluvy medzi zákazníkom a správcom,
   • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletter zákazníkovi) podľa článok 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR,
   • súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletter zákazníkovi) podľa čl. 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR v spojení s § 7 odstavec 2 zákona č. 480/2004 Z.z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  • Účelom spracovania osobných údajov je:
   • vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
  • Zo strany správcu prichádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním zákazník poskytuje svoj výslovný súhlas.

 4. Doba uchovávania údajov
  • Správca uchováva osobné údaje:
   • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
   • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
  • Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
   • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
   • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shop,
   • a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shop zaisťujúce marketingové služby.
  • Správca neposkytuje osobné údaje do tretej zeme (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 6. Práva zákazníka (Vaše práva)
  • Za podmienok stanovených v GDPR má zákazník:
   • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
   • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
   • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,
   • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. 3 týchto podmienok.
  • Ďalej má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené právo zákazníka na ochranu osobných údajov.

 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
  • Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  • Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
  • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 8. Záverečné ustanovenia
  • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
  • S týmito podmienkami zákazník súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptuje.
  • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň zašle novú verziu týchto podmienok na poskytnutú e-mailovú adresu zákazníka.